Get Adobe Flash player
Logowanie

Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do menu Tylko dla Członków. Aby sprawdzić zawartość pozycji menu skorzystaj z opcji "Mapa Witryny"Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 
Statystyki
Dzisiaj371
Wczoraj1663
Razem1439376

Statut

STATUT
DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU DZIERŻAWCÓW
I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
 WE WROCŁAWIU

(stan prawny na dzień 20 listopada 2009 r.)

 ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych zwany dalej Związkiem jest organizacją społeczno-zawodową skupiającą dzierżawców i właścicieli rolnych, będących jednocześnie pracodawcami. Mogą nimi być osoby fizyczne, osoby cywilne działające w formie spółek cywilnych, jak i też osoby prawne, reprezentowane w sposób określony w niniejszym statucie.

§ 2

Związek działa na podstawie przepisów ustawy o organizacjach pracodawców, w swej działalności respektując w pełni istniejący porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Związek jest niezależny od organów administracji publicznej oraz innych organizacji politycznych i społecznych, działa wyłącznie w interesie i na rzecz swoich członków, ich środowisk oraz rozwiązywania problemów polskiego rolnictwa.

§ 4

Siedzibą Związku jest miasto Wrocław, a  terenem działania obszar Rzeczypospolitej  Polskiej.

§ 5

Czas trwania związku nie jest ograniczony

§ 6

Związek w granicach określonych potrzebą realizacji swych statutowych celów może współdziałać z innymi organizacjami społecznymi i politycznymi.

§ 7

Związek ma prawo posiadać i używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

Na zasadach określonych przepisami prawa Związek może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 9

Związek opiera swą działalność na społecznej pracy zrzeszonych członków, mogąc zatrudniać pracowników. 

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA ZWIĄZKU I ŚRODKI ICH REALIZACJI

 § 10

Celem Związku jest:

 1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także wobec Agencji Nieruchomości Rolnych (poprzednio: Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa).
 2. Współpraca z instytucjami i organizacjami finansowymi, których zasadniczym celem działania jest obsługa rynku rolnego oraz innych podmiotów gospodarczych.
 3. Prowadzenie wszelkich działań zmierzających do unowocześnienia produkcji rolnej swoich członków, a także tworzenie możliwości poprawy warunków pracy zatrudnionych pracowników.
 4. Pomoc organizacyjna, specjalistyczna i prawna członkom Związku.
 5. Propagowanie zasad etyki zawodowej pracodawców, dobrych obyczajów gospodarczych, upowszechnianie przykładów pozytywnych postaw.
 6. Integracja środowiska pracodawców będących dzierżawcami i właścicielami rolnymi.
 7. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców rolnych za granicą.
 8. Prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia eksportu produktów rolnych poprzez inicjowanie kontaktów gospodarczych z podmiotami zagranicznymi.
 9. Dążenie do:

a) poprawy stabilizacji warunków rozwoju polskiego rolnictwa i jego otoczenia,
b) stabilizacji polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec gospodarki rolnej, zgodnie z interesem podmiotów gospodarczych działających w sferze rolnictwa,
c) właściwego kształtowania kierunku przekształceń własnościowych oraz prawno-organizacyjnych w polskim rolnictwie i jego otoczeniu oraz korzystnych dla tej sfery ekonomicznych zasad obrotu gospodarczego.

§ 11

Cele powyższe Związek zamierza osiągać poprzez:

 1. Współdziałanie z Agencją Nieruchomości Rolnych w rozwiązywaniu grupowych i indywidualnych spraw członków Związku wraz z możliwością wystąpienia do Agencji z propozycją zawarcia umowy regulującej wzajemne stosunki Agencji i ogółu dzierżawców oraz administratorów nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, a także reprezentowania członków Związku w negocjacjach dotyczących ich indywidualnych stosunków z Agencją Nieruchomości Rolnych.
 2. Organizowanie wymiany doświadczeń gospodarczych pomiędzy członkami Związku.
 3. Organizowanie współdziałania członków Związku w prowadzeniu działalności gospodarczej we wszelkich formach.
 4. Podejmowanie wspólnych działań w zakresie obrotu gospodarczego.
 5. Oddziaływanie na tworzenie polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec rolnictwa i  przekształceń strukturalno-własnościowych w rolnictwie i jego otoczeniu, a także w sprawach dotyczących problematyki zatrudnienia w sferze rolnictwa poprzez formułowanie wniosków, propozycji i uwag wobec procesów stanowienia prawa oraz kształtowania zasad obrotu gospodarczego dla potrzeb organów władzy i administracji publicznej oraz uregulowań politycznych.
 6. Pozyskiwanie i udostępnianie członkom Związku bieżących informacji gospodarczych i prawno-organizacyjnych istotnych dla działalności członków Związku.
 7. Organizowanie i prowadzenie dla członków Związku doradztwa, szkoleń, pomocy technicznej i organizacyjno-prawnej oraz badań prognozowania rynku, a także udzielania pomocy w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi.
 8. Współpracę z innymi organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz innych podmiotów gospodarczych.
 9. Koordynowanie działań gospodarczych członków Związku.
 10. Upowszechnianie informacji o sytuacji w polskim rolnictwie oraz wąłsnych działaniach w tym zakresie.
 11. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Związek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH OBOWIĄZKI I PRAWA

§ 12

Członkiem zwyczajnym Związku może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która na podstawie właściwego tytułu prawnego jest dzierżawcą lub właścicielem nieruchomości rolnych, jeśli przy prowadzeniu działalności gospodarczej zatrudnia pracowników. Powyższe dotyczy także odpowiednio każdego ze wspólników spółki cywilnej.

§ 13

Członkiem zwyczajnym Związku może być także  spełniająca warunki określone w paragrafie poprzedzającym osoba prawna. Działa ona w Związku przez swego pełnomocnika.

§ 14

Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje udzielanie  regularnej pomocy w dowolnej formie na rzecz Związku. Zdanie drugie § 13 stosuje się odpowiednio.

§ 15

Członkowie Związku mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego udziału w wyborach do organów Związku, z wyłączeniem członków wspierających,
 2. Uczestnictwa w pracach Związku,
 3. Uzyskiwania  pełnej informacji o działaniach Związku,
 4. Korzystania z  pomocy i doradztwa Związku przy prowadzeniu swoich gospodarstw,
 5. Zgłaszania do organów Związku wniosków w sprawach dotyczących działalności Związku oraz innych spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 16

Członkowie Związku są obowiązani:

 1. Stosować się do postanowień Statutu i uchwał organów Związku,
 2. Realizować cele i zadania Związku,
 3. Prowadzić działalność gospodarczą w sposób rzetelny, etyczny i zgodny  z dobrze pojętym interesem polskiego rolnictwa,
 4. Brać czynny udział w pracach Związku i jego organach,
 5. Terminowo i we właściwej wysokości opłacać składki członkowskie.

§ 17

Prawa członkowskie w pełnym zakresie posiadają członkowie zwyczajni Związku wywiązujący się z określonych w paragrafie poprzednim obowiązków. Powstanie zaległości w opłacaniu składek członkowskich, o których mowa w § 15 pkt. T Statutu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, wyklucza z korzystania z uprawnień wynikających  z § 15  pkt. 1 Statutu   oraz wyłącza od udziału w Walnym Zebraniu Członków Związku.

§ 18

Wnioski o przyjęcie w poczet członków Związku składa się bezpośrednio do Zarządu Związku, który podejmuje decyzje w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu. Od tej decyzji zainteresowanemu służy prawo odwołania  się do Walnego Zebrania Członków Związku.

§ 19 

Zarząd Związku może wykluczyć członka Związku, gdy:

 1. Trwale nie bierze udziału w pracach Związku,
 2. Nie opłaca składek członkowskich dłużej niż 6 miesięcy,
 3. Działa na szkodę Związku,
 4. W stosunku do członka Związku będącego sobą prawną ogłoszono upadłość,
 5. Członek zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo gospodarcze lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe.

§ 20

Członkostwo wygasa także w razie zaprzestania wykonywania przez członka Związku obowiązków dzierżawcy lub sprzedaży gospodarstwa rolnego.

§ 21

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od czasu doręczenia zawiadomienia.

§ 22

Członkostwo wygasa także  w razie śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.

§ 23

W razie podstaw do wygaśnięcia członkostwa określonych w § 21 lub 22 w zakresie dotyczącym osoby prawnej , gdy osoba fizyczna, której członkostwo winno wygasnąć  lub reprezentant osoby prawnej o której mowa w § 22, pełniąc funkcję z wyboru w organach Związku, ich mandaty mogą trwać do końca kadencji, chyba że walne Zebranie postanowi inaczej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ZWIĄZKU

   § 24

Organami Związku są:

 1. Walne Zebranie Członków Związku, zwane dalej „Zebraniem”,
 2. Zarząd Związku,
 3. Komisja Rewizyjna Związku.

§ 25

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata

§ 26

Najwyższą władzą Związku jest walne Zebranie członków, zwoływane przez Zarząd w terminie nie wcześniej niż na 30 dni przed i nie później niż 30 dni po upływie roku od daty ostatniego walnego Zebrania.

§ 27

W Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie Związku korzystający z pełni praw członkowskich, a także z głosem doradczym przedstawiciele osób prawnych będących członkami wspierającymi Związku oraz zaproszeni goście.

§ 28

Zebranie jest władne podejmować prawomocne uchwały oraz dokonywać  wyboru organów Związku, jeżeli w jego obradach bierze  udział co najmniej 50% korzystających z pełni praw członkowskich, zgodnie z § 17 Statutu.

§ 29

Zarząd wyznaczając termin Zebrania może postanowić o wyznaczeniu terminu ponownego na wypadek, gdyby  pierwszym terminie Zebranie nie doszło do skutku z uwagi na brak wymaganego quorum. Drugi termin może być wyznaczony na co najmniej 1 godzinę po terminie pierwotnym. Zebranie, które dochodzi do skutku w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

§ 30

Uchwały w trakcie Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków. W razie równiej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.

§ 31

Uchwały w sprawie uchwalenia lub zmiany Statutu Związku wymagają ¾ głosów.

§ 32

Uchwała w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku wymaga co najmniej 50% głosów.

§ 33

Uchwały Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym za wyjątkiem:

 1. Uchwał w sprawach personalnych przekazywanych do decyzji Zebrania przez przepisy lub wolą uczestników Zebrania.
 2. Innych uchwał, jeżeli Zebranie większością co najmniej 50% uczestników postanowiło przeprowadzić głosowanie tajne. Wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego może zgłosić przewodniczący obrad lub grupa co najmniej 5 uczestników Zebrania.

§ 34

O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Zebrania Zarząd zawiadamia Członków Związku co najmniej 14 dni przed planowanym terminem odbycia obrad, za pomocą pism poleconych, przedkładając także sprawozdanie ze swojej rocznej działalności.

§ 35

 Do zakresu Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalenie Statutu i jego zmian
 2. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i jego działalności
 3. Ocena działalności Związku oraz jego organów. A także coroczne udzielanie tym organom absolutorium
 4. Uchwalenie programu działania Związku
 5. Uchwalenie preliminarza  wpływów i wydatków Związku na okres każdego roku oraz wskazówek co do sposobu jego realizacji przez Zarząd
 6. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 7. Wybór i odwołanie Prezesa Związku, który jest  jednocześnie Prezesem Zarządu
 8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia ze Związku
 10. Podejmowanie innych uchwał dotyczących Związku i jego bieżącej działalności.

§ 36

W razie nie udzielenia przez Walne Zebranie absolutorium dla władz Związku lub ich poszczególnych członków, wybory władz (poszczególnych członków) przeprowadza się niezależnie od biegu terminu dwuletniego z § 25.

§ 37

Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne walne Zebranie na pisemne żądanie Komisji rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków korzystających z pełni praw członkowskich.

§ 38

W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd  nie jest obowiązany  przedkładać sprawozdania ze swojej działalności, chyba, że żądanie jego przedstawienia obejmował wniosek o zwołanie Zebrania , lub jednym z zadań tego Zebrania mają być wybory nowego Zarządu. W planowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Zarząd umieszcza wyłącznie sprawy zgłoszone we wniosku o jego zwołanie. Zebranie może poszerzyć tak określony porządek obrad o dalsze punkty.

§ 39

Zarząd wybierany jest przez Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, w liczbie od 3 do 7 osób.

§ 40

Prezesem Zarządu jest Prezes Związku wybrany przez Zebranie przed wyborami pozostałych członków Zarządu.

§ 41

Prezes Zarządu kieruje pracami tego organu oraz bieżącą działalnością całego związku, a także wraz z członkami Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz.

§ 42

Odwołanie członka Zarządu, z wyjątkiem Prezesa, w toku kadencji może nastąpić na pisemny  uzasadniony wniosek Komisji rewizyjnej w drodze głosowania tajnego większością ¾ głosów pozostałych członków Zarządu.

§ 43

Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 44

Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes  w sposób ustalony w regulaminie obrad Zarządu ustalonym na jego pierwszym posiedzeniu.

§ 45

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego obrady.

§ 46

Zarząd realizuje podstawowe cele i zadania związku określone w Statucie oraz uchwałach walnych zebrań członków Związku. Reprezentuje Związek na zewnątrz

§ 47

Zarząd realizuje preliminarz wpływów i wydatków Związku, a także sprawuje bieżący zarząd funduszami i majątkiem Związku. W tym celu miedzy innymi uchwala wysokość oraz sposób wnoszenia składek członkowskich.

§ 48

Zarząd decyduje także o wszystkich ważnych sprawach dotyczących Związku i jego działalności, nie zastrzeżonych dla decyzji Walnego Zebrania.

§ 49

Zarząd utrzymuje bezpośredni, bieżący kontakt z członkami Związku, zbierając ich wnioski, uwagi i stanowiska oraz przekazując informacje o pracach Związku, a także  dotyczące ich działalności gospodarczej.

§ 50

Zarząd może powołać Biuro związku oraz zatrudnić jego pracowników, jako swój aparat pomocniczy. Określa wówczas zasady działania Biura, wynagrodzenie jego pracowników w ramach preliminarza wpływów i wydatków. Prezes Zarządu jest wobec pracowników Biura kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 51

Zarząd, stosownie do uchwał walnego Zebrania, może bezpośrednio podejmować czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Związek.

§ 52

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku wybieranym przez walne Zebranie w głosowaniu tajnym w liczbie od 3 do 5 osób.

§ 53

Komisja Rewizyjna bada sprawozdania Zarządu z wykonania preliminarza wpływów i wydatków, gospodarowania majątkiem Związku oraz wykonania bieżących zadań organizacyjnych, a w razie potrzeby, także sprawozdania z wyników prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 54

Komisja rewizyjna może badać każdy z powyższych aspektów działania  Zarządu w toku kadencji, a także badać pracę Biura Związku oraz zakładów prowadzących działalność gospodarczą Związku.

§ 55

W celu wykonywania swoich zadań Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu oraz Biura związku wglądu we  wszystkie dokumenty związane z działalnością Związku oraz przeprowadzać rozmowy z członkami zarządu i pracownikami Biura dla uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień. Dotyczy to odpowiednio badania działalności zakładów prowadzących działalność gospodarczą Związku.

§ 56

Sprawozdania wskazane w § 53 Statutu Zarząd jest obowiązany przedłożyć Komisji Rewizyjnej co najmniej w terminie ustalonym w § 34 Statutu.

§ 57

Ocenę wynikającą z kontroli przeprowadzonych stosownie do treści paragrafów poprzednich Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu członków Związku wraz z własnymi wnioskami.

§ 58

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz uchwala regulamin pracy.

§ 59

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ jej składu. W razie równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 60

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w pracach Zarządu z głosem doradczym. W związku z tym Prezes Zarządu jest obowiązany zawiadamiać ich o zwoływanych posiedzeniach tego organum w trybie właściwym dla powiadamiania członków Zarządu.

§ 61

Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pracownikami Związku.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK  ZWIĄZKU 

§ 62

Majątek  Związku powstaje z:

 1. Składek członkowskich
 2. Dobrowolnych wpłat członków Związku
 3. Przychodów z działalności gospodarczej
 4. Z innych wpływów

§ 63

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Związku składają:

 1. W sprawach bieżącego zarządu Prezes wraz z jednym z członków Zarządu,
 2. W sprawach przekraczających  zakres zwykłego zarządu, w szczególności w sprawach nabycia lub zbywania nieruchomości lub dokonywania czynności obciążających majątek Związku powyżej kwoty 30.000 zł uchwalonej przez Walne Zebranie Członków w każdorazowym preliminarzu wpływów i wydatków – Prezes i dwóch członków Zarządu na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Komisję Rewizyjną.
 
Kontakt

BIURO ZARZĄDU:
ul. Zwycięska 10,
53-033 Wrocław,
tel./fax : 71 316-39-01
GSM: 506-487-885; 605 611 475; 503 839-851
NIP: 894-24-68-718
REGON: 930 884 200
KRS: 0000164045
e-mail: biuro_dzierzawca@idsl.pl
Konto: ING Bank Śląski Nr 86 1050 1908 1000 0090 3030 0124 .

MAPA DOJAZDU

 

Szczęśliwego
Nowego Roku

Czy ustawa PARCELACYJNA jest dobra ?
 
Która rolnicza Agencja Rządowa w ostatnim roku działała najlepiej