Get Adobe Flash player
Logowanie

Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do menu Tylko dla Członków. Aby sprawdzić zawartość pozycji menu skorzystaj z opcji "Mapa Witryny"Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 
Statystyki
Dzisiaj359
Wczoraj1663
Razem1439364

Unia Europejska

Normy i wymogi wzajemnej zgodności na 2011 r.


Od 2011 r. rolników ubiegających się o płatności w ramach programów pomocowych:

 • płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
 • pomocy finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich lub innych terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
 • płatności rolnośrodowiskowej,
 • zalesiania gruntów rolnych,

będą obowiązywały nowe normy dobrej kultury rolnej oraz wymogi wzajemnej zgodności.

Zgodnie z projektami aktów prawnych będą one następujące:

NOWE WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI - OBSZAR B

1. Wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:

1. Stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu,
2. Stosowania środków ochrony roślin zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania, ściśle z podanymi na niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska,
3. Przechowywania środków ochrony roślin zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi na etykiecie/instrukcji,
4. Prowadzenia ewidencji stosowania środków ochrony roślin,
5. Posiadania przez osobę wykonującą zabiegi środkami ochrony roślin aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin,
6. Stosowania środków ochrony roślin sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

2. Wymogi dotyczące zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym

Rolnik nie powinien:

1. Podawać zwierzętom gospodarskim, zwierzętom dzikim utrzymywanym przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie oraz zwierzętom akwakultury następujących substancji:

 • o działaniu tyreostatycznym,
 • stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli i estrów,
 • o działaniu ?-agonistycznym,
 • oestradiolu 17? i jego pochodnych estropodobnych,
 • o działaniu estrogennym innych niż oestradiol 17? i jego pochodne estropodobne oraz o działaniu androgennym lub gestagennym.

2. Poddawać ryb w gospodarstwie zabiegom zmiany płci niezgodnie z zapisami ustawy o ochronie zdrowia zwierząt,
3. Przeprowadzać czynności zootechnicznych na zwierzętach przeznaczonych do chowu lub hodowli włącznie ze zwierzętami reprodukcyjnymi, które nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych,
4. Utrzymywać w gospodarstwie zwierząt akwakultury, w których organizmie znajdują się lub u których wykryto ww. substancje, z wyłączeniem przypadków podawania tych substancji w celach leczniczych.

Rolnik powinien przestrzegać zakazu:

1. Umieszczania na rynku lub uboju zwierząt gospodarskich lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie, w których organizmach znajdują się lub u których wykryto ww. substancje, z wyłączeniem przypadków podawania tych substancji w celach leczniczych,
2. Umieszczania na rynku i przetwarzania mięsa zwierząt gospodarskich lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie i zwierząt akwakultury, w których organizmach znajdują się lub u których wykryto substancje zabronione, z wyłączeniem przypadków podawania tych substancji w celach leczniczych,
3. Posiadania i przechowywania w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających:

 • substancje o działaniu beta-agonistycznych, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu,
 • estradiol 17? lub jego pochodne estropodobne,

4. Umieszczania na rynku mięsa lub innych produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych, dla produktów pochodzenia zwierzęcego, pochodzących ze zwierząt lub od zwierząt, którym były podawane substancje o działaniu estrogennym, androgennym lub gestagennym, jeżeli przed dokonaniem uboju zwierzęcia nie był przestrzegany okres karencji wymagany dla wydalenia z jego organizmu produktów leczniczych weterynaryjnych.

Rolnik powinien przechowywać dokumentację leczenia zwierząt przez 5 lat od daty dokonania w niej ostatniego wpisu.

3. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa żywności i pasz

Rolnik powinien przestrzegać zakazu:

1. Wprowadzania na rynek żywności, która jest szkodliwa dla zdrowia lub nie nadaje się do spożycia przez ludzi,
2. Wprowadzania na rynek paszy niebezpiecznej dla zwierząt oraz zakazu stosowania jej w żywieniu zwierząt gospodarskich,
3. Wprowadzania na rynek żywności i paszy zawierających pozostałości pestycydów przekraczających dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (w szczególności przestrzeganie dawek i okresu karencji).

Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:

1. Postępowania z odpadami i substancjami niebezpiecznymi tak, aby uniemożliwić zanieczyszczenie produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego,
2. Wykonywania zaleceń pokontrolnych mających wpływ na zdrowie publiczne oraz zdrowie ludzi i zwierząt, wynikających z przeprowadzonych kontroli urzędowych i podejmowania odpowiednich środków zaradczych,
3. Zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi wraz z żywnością, w tym poprzez zgłaszanie podejrzenia takich chorób właściwym organom,
4. Stosowania:

 • dodatków do pasz zgodnie ze wskazaniami producenta lub podmiotu odpowiedzialnego za etykietowanie zamieszczonymi na etykiecie,
 • produktów leczniczych weterynaryjnych zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii,
 • środków ochrony roślin i produktów biobójczych zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania,

5. Posiadania dokumentacji dotyczącej:

 • wszelkich odpowiednich raportów/protokołów na temat przeprowadzonych kontroli zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • rodzaju i pochodzenia paszy podawanej zwierzętom,
 • produktów leczniczych weterynaryjnych i innych produktów leczniczych podawanych zwierzętom oraz dat ich podawania i okresów karencji,
 • wyników wszelkich analiz próbek pobranych z roślin od zwierząt lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych, istotnych ze względu na zdrowie ludzi,
 • stosowania każdego środka ochrony roślin i produktów biobójczych,

6. Wprowadzania na rynek surowego mleka lub siary pochodzących wyłącznie od zwierząt zdrowych, niewykazujących objawów chorobowych mogących powodować zakażenie mleka, którym nie podawano niedozwolonych substancji, a w przypadku podania im substancji dozwolonych zachowano odpowiednie okresy karencji,
7. Wprowadzania na rynek mleka surowego lub siary pochodzących wyłącznie od zwierząt, które w odniesieniu do gruźlicy i brucelozy spełniają wymogi stada uznanego za wolne od ww. chorób,
8. Odizolowania zwierząt zakażonych lub podejrzanych o zakażenie brucelozą, gruźlicą lub innymi chorobami, w celu uniknięcia negatywnego wpływu na pozyskiwane mleko lub siarę pochodzące od zwierząt zdrowych,
9. Przestrzegania w gospodarstwie produkującym surowe mleko lub siarę z przeznaczeniem do wprowadzenia na rynek, warunków, które dotyczą:

 • pomieszczeń i wyposażenia,
 • higieny podczas udoju, przechowywania i transportu,

10. Przechowywania jaj, do czasu ich sprzedaży (w gospodarstwie produkującym i dostarczającym), tak aby były:

 • czyste, suche, wolne od obcych zapachów,
 • skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,

11. Rejestracji prowadzonej działalności w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu, dystrybucji pasz, w przypadku prowadzenia działalności na rynku pasz,
12. Zaopatrywania się i stosowania pasz pochodzących wyłącznie z zakładów zarejestrowanych lub zatwierdzonych,
13. Prowadzenia w gospodarstwie dokumentacji dotyczącej:

 • każdego przypadku zastosowania środków ochrony roślin oraz preparatów biobójczych,
 • stosowania nasion zmodyfikowanych genetycznie,
 • źródła i ilości paszy w każdej partii przyjmowanej, a także przeznaczenia i ilości paszy w każdej partii wydawanej,

14. Odpowiedniego przechowywania oraz dystrybuowania w gospodarstwie pasz (np. z dala od substancji chemicznych oraz innych produktów nienadających się do spożycia),
15. Zapewnienia (w tym poprzez posiadanie odpowiedniej dokumentacji) identyfikowalności zwierząt, żywności, pasz oraz substancji przeznaczonych do dodania do pasz:

 • dostarczonych rolnikowi,
 • które rolnik dostarczył do innych przedsiębiorstw (z wyjątkiem żywności dostarczanej bezpośrednio konsumentowi końcowemu lub zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego),

16. Natychmiastowego postępowania w celu wycofania z rynku żywności, która została uznana za niezgodną lub w stosunku do której są podejrzenia, że nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz obowiązku powiadomienia o tym fakcie właściwych władz i współpracy z właściwą władzą,
17. Natychmiastowego postępowania w celu wycofania z rynku paszy, która została uznana za niezgodną lub w stosunku do której są podejrzenia, że nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa pasz oraz obowiązku powiadomienia o tym fakcie właściwych władz i współpracy z właściwą władzą.

Rolnik powinien przestrzegać:

1. Obowiązku:

 • przechowywania i przewożenia odpadów oraz substancji niebezpiecznych oddzielnie i bezpiecznie tak, aby zapobiec niebezpieczeństwu zanieczyszczenia,
 • uwzględniania wyników wszelkich stosownych analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek istotnych dla bezpieczeństwa pasz,

2. Maksymalnych lub tymczasowych maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego lub zakazu stosowania substancji niedozwolonych.

4. Wymogi dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (TSE)

Rolnik powinien przestrzegać zakazu:

1. Karmienia zwierząt przeżuwających białkiem pochodzenia zwierzęcego lub paszami zawierającymi takie białka, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach,
2. Karmienia białkami pochodzenia zwierzęcego zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze, z wyjątkiem mięsożernych zwierząt futerkowych oraz z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach,
3. W przypadku podejrzenia wystąpienia TSE, wywożenia z gospodarstwa zwierząt gatunków wrażliwych na zakażenie do czasu uzyskania decyzji powiatowego lekarza weterynarii,
4. Wprowadzania na rynek, wywożenia i przywożenia bydła, owiec lub kóz i ich nasienia, zarodków i komórek jajowych bez odpowiednich świadectw zdrowia zwierząt,
5. Wprowadzania na rynek potomstwa pierwszego pokolenia, nasienia, zarodków i komórek jajowych zwierząt podejrzanych lub u których potwierdzono TSE.

Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:

1. Postępowania z paszami, zabronionymi do skarmiania przeżuwaczy, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie pasz dla przeżuwaczy,
2. Niezwłocznego powiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia TSE,
3. Przestrzegania nakazów i zakazów wynikających z decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii oraz współdziałania przy zwalczaniu TSE.

5. Wymogi dotyczące zwalczania pryszczycy

Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:

1. Niezwłocznego zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu pryszczycy organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
2. Pozostawienia zwierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych zwierząt, w przypadku podejrzenia wystąpienia lub wystąpieniu pryszczycy.

6. Wymogi dotyczące zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń

Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:

1. Niezwłocznego zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Wykaz chorób do obowiązkowego zgłoszenia:

 • Księgosusz  
 • Pomór małych przeżuwaczy
 • Choroba pęcherzykowa świń
 • Choroba niebieskiego języka
 • Krwotoczna choroba zwierzyny płowej
 • Ospa owiec i ospa kóz (Capripox)
 • Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej
 • Afrykański pomór świń
 • Choroba guzowata skóry bydła
 • Gorączka doliny Rift

7. Wymogi dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka

Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:

1. Niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu choroby niebieskiego języka.

ZMIENIONE WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI - OBSZAR A

W stosunku do obowiązujących w 2010 r. wymogów z obszaru A (ochrona środowiska naturalnego oraz identyfikacja i rejestracja zwierząt) zostaną wprowadzone następujące zmiany:

1. Wymogi dotyczące ochrony dzikiego ptactwa

Rolnik powinien przestrzegać:

1. Zakazu niszczenia siedlisk i ostoi ptaków wymienionych w załączniku nr 1, 2 rozporządzenia w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną,
2. Zakazu:

 • wycinania drzew lub krzewów,
 • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków,
 • wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji

w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, bez posiadania odpowiedniego zezwolenia na odstąpienie od powyższych zakazów.

2. Wymogi dotyczące wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie

Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:

1. Przechowywania przez okres 5 lat, wyników badań komunalnych osadów ściekowych oraz gruntów, na których komunalne osady ściekowe zostały zastosowane,
2. Stosowania komunalnych osadów ściekowych ustabilizowanych oraz przygotowanych odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w szczególności poddanych obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża podatność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie i eliminuje zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi,
3. Przeprowadzania badań gruntów metodami referencyjnymi, o których mowa w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych przed każdorazowym zastosowaniem tych osadów,
4. Nieprzekraczania dopuszczalnych wartości ilości metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu (0-25 cm), na którym osady mają być stosowane, określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych,
5. Stosowania osadów oraz szlamów z zakładowych oczyszczalni ścieków, wymienionych w pkt II Lp. 13-21 załącznika do rozporządzenia w sprawie procesu odzysku R10 w celu nawożenia lub ulepszania gleby poprzez ich rozprowadzanie na powierzchni ziemi po spełnieniu warunków określonych w tym załączniku.

Rolnik powinien przestrzegać zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych:

1. Na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
2. Na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody,

o ile akt prawa miejscowego wydanego na podstawie ustawy prawo wodne nie stanowi inaczej. WY

NOWE NORMY DOBREJ KULTURY ROLNEJ ZGODNEJ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

W 2011r. zacznie obowiązywać nowa norma dotycząca obowiązku zachowania w obrębie działki rolnej oczek wodnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100m2.

NIEZMIENIONE NORMY DOBREJ KULTURY ROLNEJ ZGODNEJ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Rolnik powinien:

1. Grunt orny wykorzystywać do uprawy roślin lub ugorowania,
2. W przypadku uprawiania pszenicy, owsa, żyta lub jęczmienia na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej dłużej niż 3 lata:

 • przed rozpoczęciem uprawy w 4 roku
  • wykonać zabieg przyorania słomy lub międzyplonów, lub obornika w ilości co najmniej 10 ton na hektar albo wymieszania słomy z glebą lub wymieszania międzyplonów z glebą, lub prowadzić uprawę międzyplonów, lub
  • złożyć oświadczenie o zamiarze wykonania takiego zabiegu do właściwego w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i wsparcia specjalnego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie do dnia 9 czerwca roku:
   • poprzedzającego rok, w którym zamierza wykonać taki zabieg wiosną,
   • w którym zamierza wykonać taki zabieg jesienią;
 • po zakończeniu zbiorów w 4 roku, lecz przed rozpoczęciem uprawy tej rośliny w 5 roku:
  • wykonać zabieg przyorania słomy lub międzyplonów, lub obornika w ilości co najmniej 10 ton na hektar albo wymieszania słomy z glebą lub wymieszania międzyplonów z glebą, lub prowadzić uprawę międzyplonów, lub
  • złożyć oświadczenie o zamiarze wykonania takiego zabiegu do właściwego w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i wsparcia specjalnego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie do dnia 9 czerwca roku:
   • poprzedzającego rok, w którym zamierza wykonać taki zabieg wiosną,
   • w którym zamierza wykonać taki zabieg jesienią;

3. Na gruntach ugorowanych przeprowadzić koszenie lub inne zabiegi uprawowe zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów, co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca,
4. Na łąkach lub pastwiskach dokonać koszenia i usuwania okrywy roślinnej co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca lub prowadzić wypasanie zwierząt,
5. W przypadku łąk i pastwisk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania:

 • płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej,
 • program rolnośrodowiskowy,

przeprowadzić koszenie i usunięcie okrywy roślinnej w zakresie i terminie określonym w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub wypasania na nich zwierząt w sezonie pastwiskowym określonym w tych przepisach,
6. W przypadku łąk zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności z tytułu:

 • realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

przeprowadzić koszenie i usunięcie co najmniej raz w roku, w terminie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, jednak nie później niż do dnia 31 października,
7. Na obszarach zagrożonych erozją wodną przestrzegać wymogu utrzymania okrywy roślinnej w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego na co najmniej 40% powierzchni gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
8. Przestrzegać utrzymywania plantacji zagajników o krótkiej rotacji oraz wieloletnich plantacji trwałych w stanie niezachwaszczonym, a na plantacjach zagajników o krótkiej rotacji zachowania minimalnego odstępu (1,5 m) od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka sama plantacja, lub użytkowanej jako grunt leśny, lub zachowania minimalnego odstępu (3 m) pomiędzy zagajnikami, a sąsiednimi działkami, które są użytkowane jako grunt rolny,
9. Przestrzegać utrzymywania okrywy roślinnej lub ściółki w międzyrzędziach albo prowadzenia uprawy metodą tarasową na gruntach ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20? i wykorzystywanych pod uprawy roślin wieloletnich.

Rolnik powinien przestrzegać zakazu:

1. Wypalania na gruntach rolnych,
2. Wykonywania na gruntach rolnych zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem w okresie wysycenia profilu glebowego wodą,
3. Niszczenia drzew będących pomnikami przyrody lub rowów do 2 m szerokości w obrębie działki rolnej,
4. Niszczenia siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody lub siedlisk przyrodniczych w rozumieniu tej ustawy, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ww. ustawy,
5. Nawadniania gruntów rolnych wodą podziemną za pomocą deszczowni lub poboru wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę, w celu nawadniania, bez pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego w trybie określonym w przepisach prawa wodnego.

Rolnik nie powinien:

1. Wykorzystywać gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20? do uprawy roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub utrzymywać te gruntów jako ugór czarny,
2. Zmieniać sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części bez wymaganej zgody, o której mowa w art. 28 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Rolnik powinien:

1. Przekształcić grunty orne w trwałe użytki zielone, zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

NIEZMIENIONE WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI - OBSZAR A

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

1. Wymogi dotyczące ochrony dzikiego ptactwa

Rolnik powinien przestrzegać:

1.Wymagań wynikających z planów zadań ochronnych albo planów ochrony w zakresie dotyczącym gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony na obszarach specjalnej ochrony ptaków (dotyczy rolnika, którego gospodarstwo lub jego część położone jest na obszarze Natura 2000),
2. Zakazu umyślnego chwytania oraz zabijania ptaków objętych ochroną wymienionych w załącznikach nr 1, 2, 5 do rozporządzenia w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną,
3. Umyślnego niszczenia gniazd i jaj lub umyślnego płoszenia ptaków objętych ochroną, wymienionych w załącznikach nr 1, 2, 5 do rozporządzenia w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

2. Wymogi dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez niektóre substancje niebezpieczne

Rolnik powinien przestrzegać:

1. Zakazu wprowadzania bezpośrednio i pośrednio do wód podziemnych substancji niebezpiecznych np. rtęci i jej związków, kadmu i jego związków, związków fosforoorganicznych (zawartych m. in. w insektycydach do zwalczania owadów lub pasożytów), trwałych olejów mineralnych i węglowodorów ropopochodnych (np. ropa naftowa), zawartych w ściekach z wyłączeniem ścieków bytowych i komunalnych oraz odpadach ujętych w kategoriach Q4 (np. substancje rozlane, rozsypane), Q5 (np. substancje zanieczyszczone lub zabrudzone), Q7 (np. substancje niespełniające swojej funkcji - np. zanieczyszczone kwasy, rozpuszczalniki, przepracowane oleje), Q9 (pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń - np. osady ściekowe, szlamy z płuczek, płyny z filtrów, zużyte filtry), Q14 (substancje niemające dalszego zastosowania - np. odpady z rolnictwa, gospodarstw domowych, odpady biurowe),
2. Zakazu wprowadzania do gleby substancji niebezpiecznych, szczególnie: nietrwałych olejów mineralnych i węglowodorów ropopochodnych, amoniaku i azotynów, biocydów i ich pochodnych oraz cyjanków - stosowanych np. do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, głównie do ochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, do niszczenia żywych organizmów uznanych za szkodliwe m. in. w budynkach inwentarskich.

3. Wymogi dotyczące wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie
Rolnik powinien przestrzegać:

1. Zalecanych dawek komunalnych osadów ściekowych określonych w dokumencie przekazanym przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych,
2. Zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa (z wyjątkiem drzew owocowych),
3. Zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych na gruntach przeznaczonych do uprawy roślin jagodowych i warzyw, które pozostają w bezpośrednim kontakcie z glebą i nie są spożywane w stanie surowym, w okresie 10 miesięcy poprzedzających zbiór tych roślin i podczas samego zbioru,
4. Zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych na łąkach i pastwiskach,
5. Zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych:

 • na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych;
 • na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
 • na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;
 • w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków;
 • na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,

6. Zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%,
7. Wymogu stosowania komunalnych osadów ściekowych na terenach użytkowanych rolniczo o pH gleby nie mniejszym niż 5,6.

4. Wymogi dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego

Rolnik powinien przestrzegać:

1. Wymagań z programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN), na terenie których jest położone gospodarstwo rolne lub jego część.

Dla każdego z obszarów OSN zastosowanie mają przepisy wynikające z programu działań wprowadzone Rozporządzeniem właściwego terytorialnie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

5. Wymogi dotyczące ochrony siedlisk przyrodniczych

Rolnik powinien przestrzegać:

1. Wymagań wynikających z planów zadań ochronnych albo planów ochrony w zakresie dotyczącym typów siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz gatunków roślin będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (dotyczy rolnika, którego gospodarstwo lub jego część położone jest na obszarze Natura 2000),
2. Zakazu podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 z wyjątkiem działań realizowanych po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać a obszar Natura 2000, mogą być realizowane jeżeli:

 • została wydana odpowiednia decyzja administracyjna,
 • po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 została wydana decyzja administracyjna,

3. Zakazu umyślnego zrywania, niszczenia i uszkadzania oraz zbioru roślin objętych ochroną.

IDENTYFIKACJA I REJESTRACJA ZWIERZĄT

Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:

Posiadania numeru siedziby stada (nie dotyczy posiadacza zwierzęcia utrzymującego nie więcej niż jedną świnię, z przeznaczeniem na własne potrzeby).

1. Wymogi dotyczące identyfikacji i rejestracji bydła

Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:

1. Prowadzenia księgi rejestracji bydła w formie papierowej lub elektronicznej i przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji bydła, przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia. Księga rejestracji bydła w formie papierowej powinna być prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. Nr 151, poz. 1268, z późn. zm.). Księga rejestracji bydła powinna być udostępniana przez rolnika na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych,
2. Dokonywania wpisów do księgi rejestracji w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu,
3. Oznakowania wszystkich sztuk bydła w siedzibie poprzez umieszczenie na obu uszach kolczyków w terminie 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia lub dnia kontroli granicznej, w przypadku zwierzęcia przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia, a uboju dokona się w terminie 20 dni od dnia przeprowadzenia takiej kontroli) nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w której się urodziły, a zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego powinno posiadać swoje oryginalne kolczyki,
4. Zgłaszania faktu urodzenia, śmierci oraz przewozu bydła do i z siedziby stada wraz z datami tych zdarzeń kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 7 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia,
5. Posiadania dla wszystkich sztuk bydła paszportów zgodnych ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła (Dz. U. Nr 112, poz. 772). Paszport powinien zawierać wymagane dane, które powinny być zamieszczane natychmiast po przywiezieniu zwierzęcia do siedziby stada i bezpośrednio przed jego wywiezieniem,
6. Przedstawiania na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej, informacji dotyczących pochodzenia, identyfikacji lub przeznaczenia bydła.

2. Wymogi dotyczące identyfikacji i rejestracji owiec i kóz

Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:

1. Prowadzenia księgi rejestracji owiec lub księgi rejestracji kóz w formie papierowej lub w formie elektronicznej i przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji owiec lub księdze rejestracji kóz przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia. Księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz w formie papierowej powinna być prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. Nr 151, poz. 1268, z późn. zm.). Księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz powinna być udostępniana przez rolnika na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych,
2. Prowadzenia aktualnej księgi rejestracji stada owiec lub księgi rejestracji kóz, dokonując wpisów do tej księgi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu,
3. Oznakowania wszystkich sztuk owiec lub kóz w siedzibie za pomocą kolczyków, w terminie 180 dni od urodzenia lub 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli granicznej, w przypadku owiec lub kóz przywożonych z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia jest rzeźnia, a uboju dokona się w terminie 5 dni roboczych od dnia kontroli granicznej), jednak nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w której się urodziły. Zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego powinno posiadać swoje oryginalne oznakowanie,
4. Dostarczania na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej, wszystkich informacji na temat pochodzenia, identyfikacji i ewentualnego miejsca przeznaczenia owiec lub kóz, które posiadał, przechowywał, transportował, sprzedawał lub poddawał ubojowi w okresie trzech ostatnich lat,
5. Posiadania dokumentów przewozowych zgodnych ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz (Dz. U. Nr 142, poz. 1195) w przypadku przewozu owiec i kóz w obrębie terytorium państwa. Dokumenty przewozowe powinny być przechowywane przez okres krótszy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia. Kopie dokumentów przewozowych dla owiec lub kóz powinny być dostarczane przez rolnika na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej,
6. Dokonania w stadzie, co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później niż w dniu jesiennego przeglądu stada.

3. Wymogi dotyczące identyfikacji i rejestracji świń

Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:

1. Prowadzenia księgi rejestracji świń i dokonywania wpisów do tej księgi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. Księga rejestracji świń w formie papierowej powinna być prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. Nr 151, poz. 1268, z późn. zm.),
2. Przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji świń przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia utraty posiadania zwierzęcia,
3. Udostępniania osobie upoważnionej do dokonywania czynności kontrolnych: pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz okazywania i udostępniania danych informatycznych,
4. Bezzwłocznego oznakowania świń w siedzibie stada za pomocą kolczyka założonego na lewą małżowinę uszną lub tatuażu umieszczonego w sposób czytelny i trwały w obu małżowinach usznych świni albo na jej grzbiecie, zawierających numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego, a w każdym przypadku przed opuszczeniem przez świnie siedziby stada.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Rolnik uczestniczący w programie rolnośrodowiskowym dodatkowo poza normami dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz wymogami wzajemnej zgodności z obszaru A (środowisko) oraz obszaru B (zdrowie publiczne zdrowie zwierząt, identyfikacja i rejestracja zwierząt, zdrowotność roślin, zgłaszanie chorób) powinien przestrzegać minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

Poza dotychczas obowiązującymi przepisami w zakresie minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin od 1 stycznia 2011 r. rolnik powinien przestrzegać obowiązku przechowywania gnojówki i gnojowicy w szczelnym zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu, a w przypadku obszarów szczególnie narażonych w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, o pojemności umożliwiającej przechowywanie  tych nawozów przez okres co najmniej 6 miesięcy; zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi w rozumieniu przepisów dotyczących warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

W 2011 r. planowane są również zmiany przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym w zakresie minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin, w związku z powyższym należy zapoznać się z ich aktualną treścią.

/ źródło / ARiMR

Poprawiony (poniedziałek, 07 marca 2011 20:51)

 

Sukcesy i porażki wspólnej polityki rolnej w świetle doświadczeń polskiego rolnictwa, leśnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i rybołówstwa.

 

Wrocław, dnia 13 grudnia 2010 r.

SUKCESY I PORAŻKI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ POLSKIEGO ROLNICTWA, LEŚNICTWA, PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO I RYBOŁÓWSTWA.
Opinie i uwagi  DZDiWNR we Wrocławiu
do Komunikatu KE z dnia 18 listopada 2010 r.

W dyskusji nad kształtem WPR po 2013 r. przyjęto zasadę wskazywania na konieczność zmian tej polityki nie poświęcając należytej uwagi analizie sytuacji, jaka powstała po wprowadzeniu tej polityki w poszczególnych krajach członkowskich.

Zgodnie z przewidywaniami WPR służy głównie krajom starej Unii, gdy tymczasem w krajach nowo przyjmowanych dokonuje się rewolucja w rolnictwie wywołana wprowadzeniem do niego przede wszystkim dwóch praw gospodarki kapitalistycznej tj. prawa bankructwa i prawa konkurencji. Oba te prawa działają zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej.

W Polsce WPR zaczęła być stosowana od maja 2004 r. Po 6-letnim okresie można już stwierdzić, jakie przyniosła ona korzyści, ale także jakie poniesiono straty w sferze rolnictwa, leśnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i rybołówstwa.

Wprowadzanie WPR odbywało się w warunkach już funkcjonującego modelu gospodarczego, w którym sektor gospodarki narodowej podległy resortowi rolnictwa i leśnictwa, przekształconemu następnie w resort  rolnictwa i rozwoju wsi, prowadził własną politykę, która w wielu dziedzinach była konkurencyjna w stosunku do WPR Unii Europejskiej.

Wprawdzie przed przyjęciem Polski do UE istniał okres przejściowy, w którym negocjowano warunki akcesji, jednak, jak się okazało po przystąpieniu do Wspólnoty, warunki te nie zapewniały  ani uczciwej konkurencji ani też nie uchroniły narodowego potencjału produkcyjnego przed niekorzystną restrukturyzacją i likwidacją.

            W Polsce do 1990 r. działy prężnie 3 sektory rolnictwa: indywidualny, spółdzielczy i państwowy. Rozwinięty był przemysł rolno-spożywczy  oparty na przetwórstwie krajowych surowców rolniczych, silne było prywatne i państwowe rybołówstwo oraz państwowe leśnictwo. Na bardzo dobrym poziomie starano się utrzymywać stan środowiska. Żywność polska zyskiwała wysokie uznanie w  bogatych krajach Europy Zachodniej i świata (głównie w USA).

            Rewolucja w sektorach  rolnictwa w Polsce rozpoczęła się już w 1989 r. przy wprowadzaniu  w miejsce zasad gospodarki socjalistycznej, charakteryzującej się brakiem równowagi na rynku artykułów do produkcji rolnej, a także artykułów spożywczych, zasad gospodarki wolnorynkowej charakterystycznej dla XIX wiecznego kapitalizmu.  Od 1993 r. nastąpiła stopniowa prywatyzacja sektora państwowego obejmującego  powierzchnię ok. 5 mln ha  gruntów zagospodarowanych w różnym stopniu rolniczo oraz potężnego majątku narodowego w postaci infrastruktury  przedsiębiorstw rolnych. Polityka państwa w tym okresie cechowała się wręcz rabunkowym charakterem w stosunku do majątku narodowego. Poniesionych w tym okresie strat nikt rzetelnie nie oszacował. W tym czasie w żadnym z państw UE zjawiska takie nie miały miejsca. Procesy tzw. transformacji ustrojowej w rolnictwie przebiegały również inaczej w krajach sąsiadujących z Polską, w tym zwłaszcza w Czechach, Słowacji i Niemczech.

Bez uwzględniania  dokonujących się w tamtym okresie zmian trudno jest mówić o obecnej sytuacji. Jest ona bowiem rezultatem ówczesnych przemian. W ich wyniku ukształtowała się w Polsce zupełnie nowa struktura gospodarstw rolnych, a mianowicie powstały gospodarstwa towarowe – nisko, średnio i wielkotowarowe oraz gospodarstwa socjalne.

Do pierwszej grupy gospodarstw zaliczyć należy:

 • gospodarstwa indywidualne, które w socjalizmie wyróżniały się już większą od średniej  powierzchnią, większą wydajnością w produkcji roślinnej i zwierzęcej, stosowaniem nowoczesnych na ówczesne czasy technologii oraz  wyższą dochodowością, dzięki której właściciele tych gospodarstw zaliczali się  elity majątkowej społeczeństwa. W grupie tej znajdowali się także właściciele szklarni i sadownicy. W wyniku powiększania powierzchni  w latach 90-tych ub. wieku o grunty dzierżawione a następnie wykupywane od Skarbu Państwa, ale także od okolicznych rolników posiadających gospodarstwa socjalne, tworzyli oni grupę tzw. gospodarstw rodzinnych, które obecnie mogą – świetle polskiego prawa – posiadać do  300 ha ziemi. W województwach, gdzie istniała możliwość dzierżawy od Skarbu Państwa gruntów po likwidowanych PGR-ach, gospodarstwa te zwiększyły swój potencjał posiadania nawet kilkukrotnie przekraczając owe 300 ha ponieważ oprócz właściciela do przetargów  stawali członkowie jego rodziny zakładając formalnie samodzielne gospodarstwa. W ten sposób  w ciągu minionego 20-lecia ukształtowała się w  Polsce  południowo-zachodniej, północno-zachodniej oraz północno-wschodniej liczebna i silna ekonomicznie grupa gospodarstw rodzinnych ewoluując od nisko poprzez średnio do wysokotowarowych pod względem wielkości produkcji rolnej. Gospodarstwa te szybko dostosowały się do wymogów rynkowych utrzymując swoją pozycję jako wiodących w rejonie swojego działania.
 • przedsiębiorstwa rolne powstałe w wyniku  prywatyzacji  państwowego sektora rolnictwa. Mają one do dzisiaj różne formy prawne – od gospodarstw indywidualnych-rodzinnych, gdy nastąpiło pełne wykupienie nieruchomości rolnej od państwa do spółek prawa handlowego – z o.o., cywilnych i jawnych. W tej grupie znajdują się na ogół gospodarstwa wielkotowarowe o powierzchni przekraczającej 500 ha z tendencją do stałego powiększania areału.

Państwo dysponuje jeszcze przedsiębiorstwami prowadzącymi hodowlę roślin i zwierząt o charakterze strategicznych spółek, jakkolwiek i one są stopniowo poddawane procesowi prywatyzacji. Gospodarstwa socjalne wykazują tendencję malejącą, gdyż ich właściciele nie są w stanie  sprostać konkurencji rynkowej i bankrutują. Utrzymywanie ich ma miejsce wyłącznie dzięki uzyskiwaniu przez właścicieli oraz członków ich rodzin dochodów  spoza rolnictwa, z tzw. działalności alternatywnej, które są przeznaczane w dużej mierze na podtrzymanie ich działalności produkcyjnej. Jest ona jednak sama  w sobie nieopłacalna.

W wyniku dokonującej się konkurencji na krajowym rynku płodów rolnych przewagę zdobywały gospodarstwa wielkotowarowe dostarczając duże partie produktów wysokiej jakości stając się ważnymi kontrahentami dla odbiorców.   Zmierzyły się one z konkurencją w ramach UE, ale i tutaj uzyskały  dobrą pozycję, gdyż nie ponosiły tak znacznych kosztów, jak gospodarstwa starej Unii.

W wyniku WPR   następowała w Polsce nie tylko likwidacja małych gospodarstw rolnych, ale także terenowego przemysłu rolno-spożywczego. Bankructwu ekonomicznemu podlegały cukrownie, mleczarnie, zakłady mięsne i drobiarskie, płatkarnie, gorzelnie rolnicze. Globalizacja spowodowała napływ do Polski importowanych artykułów rolnych, w tym także wysoko przetworzonych powodując, że rynek tych artykułów stał się bardzo urozmaicony i bogaty. Konsumenci nie zwracają już uwagi na  zagadnienie bezpieczeństwa żywnościowego w taki sposób, jak przedstawiono to w Komunikacie Komisji Europejskiej.

Tradycyjne sektory rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i rybołówstwa w Polsce zostały już w wyniku WPR zniszczone stwarzając szanse dla eksportu dla państw wysoko rozwiniętych oraz rozwijających się rolniczo, jak np. Chiny, Indie, Brazylia czy Argentyna.

W Komunikacie mówi się o wspieraniu działań na rzecz ochrony środowiska, gdy w istocie wielkoprzemysłowa produkcja rolna stanowi dla środowiska o wiele większe zagrożenie aniżeli rozdrobnione rolnictwo, którego praktycznie  Polsce już nie ma. Ochrona środowiska wymaga obecnie olbrzymich inwestycji, na które nie będzie stać nawet gospodarstwa o wysokiej dochodowości. Wsparcie, jakie uzyskają one z budżetu Unii zwiększy jeszcze bardziej dysproporcje pomiędzy gospodarstwami, których nie będzie stać na realizację takich inwestycji (np. na budowę biogazowi czy zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego).

W Komunikacie już nie mówi się, ze dopłaty bezpośrednie mają służyć  utrzymaniu cen na artykuły spożywcze na poziomie umożliwiającym zaopatrywanie się w nie także biedniejszej  części społeczeństwa  państw członkowskich Unii, lecz jedynie, że mają one powiększać dochód rolnika.

Istotną nowością jest utrwalenie zasady stosowania wsparcia jedynie dla rolników czynnych zawodowo. Oznacza to marginalizację osób starszych, w wieku powyżej 40 roku życia, którym odmawiać się będzie pomocy w dziedzinie prowadzenia gospodarstw w kierunku ich rozwoju.

Komunikat zawiera szereg sprzeczności chociażby w zakresie polityki społecznej, jaka powstaje w ramach WPR. Nie uwzględnia się w ogóle sytuacji osób pozbawionych pracy w wyniku likwidacji całych sektorów rolnictwa. W Polsce jest to licząca  w 1990 r.  ok. 2 mln osób grupa byłych pracowników PGR-ów oraz  członków ich rodzin. Nie ma mowy o pomocy kierowanej do  byłych rolników, obecnie emerytów i rencistów, a także tych, którzy nie posiadają żadnych praw do jakichkolwiek świadczeń socjalnych.

Stawianie wyłącznie na silne, dynamicznie rozwijające się rolnictwo oparte o młodych ludzi bez uwzględniania całej strefy ubocznej skutków takiej polityki  doprowadzi  nie tyle do wyrównania szans, ile do wykreowania z jednej strony bardzo bogatych państw Unii, z drugiej zaś do biednych, stanowiących  dla nich zaplecze surowców rolnych i taniej siły roboczej oraz skanseny przyrody służące do wypoczynku i rekreacji zamożnej części społeczeństwa państw Unii

WPR spowodowała niemal całkowite  ubezwłasnowolnienie polityki rolnej państwa. Resort rolnictwa nie ma obecnie żadnego zasadniczego wpływu na kierunki produkcji rolnej, rynki rolne, ceny płodów rolnych czy strukturę agrarną państwa. Elementy tej polityki kształtuje obecnie przede wszystkim rynek, w tym także rynek środków produkcji, który w Komunikacie jest całkowicie pominięty, gdyż jest on niemal już w całości kontrolowany przez wielkie korporacje międzynarodowe posiadające silny lobbing w Parlamencie Europejskim.

Przykłady z Polski dowodzą, że nawet wielkie i silne przedsiębiorstwa rolne mogą podlegać prawu bankructwa, gdy znajdą się w orbicie zainteresowań koncernów zachodnich, którym bądź to zagrażają bądź  uchylają się od przyjmowania warunków współpracy.

W sferze rolnictwa UE działają prawa dyktowane przez spekulantów giełdowych. Rzutują one silnie na rynki rolne doprowadzając do destabilizacji cen i nieuzasadnionej ich zmienności. Komisja Europejska nie proponuje żadnych środków przeciwdziałania temu  negatywnemu zjawisku.

Nie ma także mowy o systemach bankowych finansujących rolnictwo, ani o biurokracji, a właściwie technokracji unijnej, dla której tworzy się rozbudowane struktury w państwie członkowskim  w postaci agencji rolnych.

Brak także mowy o  wspieraniu biotechnologii, gdy tymczasem w krajach UE zaczyna dominować pogląd o szkodliwości uprawy roślin GMO. Jak UE zamierza zwalczać wywodzące się z tego typu poglądów działania.

WPR w ciągu 6 lat zapewniła jednak w Polsce wzmocnienie gospodarstw dużych i specjalistycznych. Mają już one obecnie możliwość konkurencji z podobnymi gospodarstwami w starych krajach UE.

Błędnym natomiast założeniem jest wspieranie gospodarstw socjalnych, które same ulegają przekształceniom. Należy im  zapewnić jedynie odpowiednie warunki do tych przekształceń tj. zagwarantować ich właścicielom i członkom rodziny pracującym dotychczas w gospodarstwie i utrzymującym się z niego, przynajmniej średni w  państwie poziom dochodów umożliwiający  realizację celów życiowych. Nie każdy rolnik znajdzie odpowiednią dla siebie pracę, nie każdy posiada odpowiednie kwalifikacje, wiek i zdrowie, aby móc dokonać przekwalifikowania się i stać się atrakcyjnym na  obecnym rynku pracy.

Na powyższe zagadnienie WPR nie znajduje  ani żadnego wyjaśnienia, ani też nie zajmuje stanowiska.

Odrębnym zagadnieniem jest forma Komunikatu, napisana językiem biurokraty, którego rolnik nie rozumie. Oznacza to, że WPR tworzą biurokraci, którzy o rolnictwie nie mają  należytej wiedzy.  Tymczasem od początku istnienia ludzkości rolnictwo jest i nadal powinno być najważniejszym działem gospodarki każdego państwa, gdyż to od niego zależy zdrowie społeczeństwa. Wysoki stopień chemizacji rolnictwa doprowadził do spirali chorób cywilizacyjnych, których świat nie potrafi już opanować.

W Polsce rolnicy zostali „uśpieni” dopłatami bezpośrednimi oraz wsparciem, jakie uzyskali w zakupie drogich maszyn rolniczych. Ta ostatnia „pomoc ’ma jednak charakter iluzoryczny, ponieważ wspiera ona przede wszystkich producentów maszyn, nie zaś samych rolników. W tzw. konsultacjach dot. WPR rolnicy na ogół nie zgłaszają innych uwag, jak jedynie żądania wyrównania wysokości dopłat, co stopniowo następuje. Nie dostrzega się na ogół strat, jakie nastąpiły w wyniku stosowania WPR. Nie widzi się długofalowych skutków tej polityki, a są one niewątpliwie bardzo dotkliwe dla rolnictwa  państw, które przystąpiły  już po 2000 roku.

Polskie rolnictwo włączone w struktury UE dzięki WPR w  ogólnej ocenie strat i zysków straciło swoją niezależność i narodowy charakter, ale nadal stanowi  ważny  element gry prowadzonej przez Komisję Europejską na globalnym rynku światowym.

Społeczne skutki wprowadzenia WPR są jednak bardzo dotkliwe, o czym Komunikat już nie wspomina.

 

WICEPREZES ZARZĄDU
DZDiWNR we Wrocławiu
/
Romuald JANKOWSKI /

Opr. Józef Inorowicz

Poprawiony (poniedziałek, 07 marca 2011 20:47)

 
Kontakt

BIURO ZARZĄDU:
ul. Zwycięska 10,
53-033 Wrocław,
tel./fax : 71 316-39-01
GSM: 506-487-885; 605 611 475; 503 839-851
NIP: 894-24-68-718
REGON: 930 884 200
KRS: 0000164045
e-mail: biuro_dzierzawca@idsl.pl
Konto: ING Bank Śląski Nr 86 1050 1908 1000 0090 3030 0124 .

MAPA DOJAZDU

 

Szczęśliwego
Nowego Roku

Czy ustawa PARCELACYJNA jest dobra ?
 
Która rolnicza Agencja Rządowa w ostatnim roku działała najlepiej